Videoserie av amerikanska konstnären Shana Moulton

Vård & bildning, Uppsala konstmuseum

INBJUDAN TILL PRESSVISNING

19 april–18 maj visar Uppsala konstmuseum fyra verk ur den amerikanska konstnären Shana Moultons videoserie Whispering Pines. Filmerna kommer att visas på en skärm i museets entré. Utställningen görs i samarbete med Kultur i länet som visar ytterligare ett verk ur serien på sina visningsstationer för videokonst i landstingets lokaler under perioden 24 april–9 maj.

Videoserien på Uppsala konstmuseum öppnas av Peter Källman, Kultur i länet och konstnären Shana Moulton presenteras av Linda Rydberg, projektledare och curator, lördagen den 19 april kl 15.00. Linda Rydberg har tidigare visat videoverk av konstnären på livingroom D lyx i Malmö.

Medierna välkomnas till en förhandsvisning av videoserien. Peter Källman från Kultur i länet närvarar under visningen.

Datum  fredagen den 18 april
Tid        kl 11.00
Plats     Uppsala konstmuseum

Handlingen i Whispering Pines kretsar kring den tragiska figuren Chyntia spelad av Shana Moulton själv. Chyntias tillvaro går i mångt och mycket ut på att strosa omkring hemma och känna sig krasslig och otillfreds. Sin olycka och sina krämpor försöker hon bota med en arsenal av det mest tveksamma som finns att tillgå inom alternativmedicin och själhjälpsmetoder – eller genom att skaffa nya tillskott till sin ständigt växande samling osannolika prydnadsföremål.

Med pastellbetonad färgsättning, hemmasnickrade specialeffekter och dråplig humor skapar Moulton en mycket egendomlig stämning i sina arbeten. Hennes hållning till de behandlade fenomenen är ambivalent, å ena sidan är hon tydligt kritisk, till och med ironiserande, men samtidigt kan man inte ta miste på hennes gedigna kärlek till estetiken och sinnesstämningarna i det hon skildrar.

Läs mer om vårens program på landstingets videostationer på

Video Series by American artist Shana Moulton

Health care & education, Uppsala Art Museum

INVITATION TO PRESS DISPLAY

April 19 to May 18, the Uppsala Art Museum four works of American artist Shana Moulton’s video series Whispering Pines. The films will be shown on a screen in the museum entrance. The exhibition is in collaboration with Culture in the county that shows an additional works from the series on their viewing stations for video art in the county council premises during the period April 24 to May 9

Video Series on the Uppsala Art Museum opens by Peter Källman, Culture in the county and the artist Shana Moulton presented by Linda Rydberg, project manager and curator, on Saturday 19 April at 15:00. Linda Rydberg has previously shown works by the artist in LivingRoom D luxury in Malmo.

The media is welcomed to a preview of the video series. Peter Källman of Culture in the county attend the show.

Date Friday, April 18
Time 11.00
Location Uppsala Art Museum

The plot of the Whispering Pines revolves around the tragic figure Chyntia played by Shana Moulton himself. Chyntias life is very much like to stroll around at home and feel under the weather and unsatisfactory. His accident and his ailments she tries to cure with an arsenal of the most doubtful that is available in alternative medicine and mind through practice – or by raising new additions to its growing collection of incredible ornaments.

With pastel stressed coloration, home carved special effects and hilarious humor Moulton creates a very strange feeling in their jobs. Her approach to the considered phenomena are ambivalent, on the one hand, she is clearly critical, even sarcastic, but can not be lost sight of her enormous love for the aesthetics and mood were in it she portrays.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.